Privacyverklaring

 

MedZine is bedoeld om medische content en informatie aan te bieden waarmee de gebruiker gemakkelijk up-to-date blijft in het relevante vakgebied of specialisme. De mogelijkheden zullen gaandeweg worden uitgebreid of verbeterd op basis van ervaringen over het gebruik en wensen van gebruikers. Tussen de content plaatst Medix gerichte advertenties om met de daaruit voortvloeiende gelden website te financieren. 

Door de website te gebruiken stemt u er mee in dat Medix Publishers enkele geanonimiseerde opgegeven gegevens verwerkt. Medix zal deze gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van het contentproces en statistische analyses over het gebruik die weer kunnen leiden tot aanpassingen en verbeteringen van de website. De gegevens worden niet verkocht aan derden of gedeeld met derden anders dan gebruikers van de website. Gebruikers/zorgverleners kunnen naar eigen inzicht delen van content weer gebruiken in andere systemen (eigen agenda, eigen aantekeningen, huisarts informatiesysteem met patiëntdossier, etc.). Dat valt buiten de verantwoordelijkheid van Medix Publishers. Medix Publishers zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om gegevens veilig te verwerken. 

Om toegang te verkrijgen tot de content van de website, is een Medi-Access account vereist. Voor de privacyverklaring van Medi-Access verwijzen we u door naar de website van Medi-Access

Informatie m.b.t. gebruikersgegevens:

• Gegevens worden verwerkt door Medix Publishers BV, Laarderhoogtweg 25, 1101 Amsterdam, directeur de heer Rob Koenraads

• Gegevens zijn nodig om toegang te krijgen tot de website via Medi-Access. Dit mogen alleen medisch specialisten zijn in verband de CGR wetgeving

• De ontvanger van de gegevens is Medix Publishers BV

• De gegevens (zullen) niet worden doorgegeven aan een land buiten de EU;

Aanvullende informatie: 

• De gegevens worden bewaard zolang de gebruiker de website gebruikt

• Gebruikers van MedZine hebben het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

• Gebruikers van MedZine hebben het recht heeft om zijn verleende toestemming in te trekken;

• Gebruikers van MedZine hebben het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder;

• De verstrekking van persoonsgegevens is een contractuele verplichting is en een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, de gebruiker is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Bij het niet verstrekken van de gegevens kunnen we geen toegang verstrekken;

• Met de gelezen content bouwt Medix Publishers profielen over gebruik op. Deze zijn niet herleidbaar naar persoonlijke profielen Gegevens die de aanvrager verstrekt in het contactformulier op de MedZine websites worden enkel en alleen gebruikt om contact op te nemen met de aanvrager door Medix Publishers. 

Als u vragen heeft over het gebruik van de website of de gegevens die worden verwerkt, dan kunt u zich richten tot Medix Publishers. Medix Publishers doet, al dan niet samen met andere bedrijven, organisaties en personen, haar uiterste best de toegang tot de website en de gegevens die daarin zichtbaar zijn, continu beschikbaar te houden en de gegevens permanent beschikbaar te stellen. Niettemin aanvaardt Medix Publishers, noch de bedrijven, organisaties en personen met wie wij samenwerken, geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van de website resulteren, één en ander in de meest ruime zin van het woord. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.